ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์การไม่ทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง : 50260000-3301

สำนักงานเขตจตุจักร

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสมกาญจภา สิริวัฒนพร , นายวรงค์ บุญผูก โทร 5222-5223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องมาจาในปัจจุบันนี้ พบว่าขยะริมถนนเพิ่มสูงขึ้น มีปริมาณขยะที่ทิ้งในที่ว่างริมทางหลายแห่ง จากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา จนเป็นปัญหาหลักของการเกิดมลพิษในอากาศ รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศและป้องกันการเกิดไฟไหม้ สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้จัดกิจกรรม ดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไม่ทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ให้แก่องค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ รวมถึงเป็นปลุูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนผู้สัญจรไปมาให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทั้งขยะริมทาง

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมุูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 24 ครั้ง/ปี 2. การแก้ไขปัญหาจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง อย่่างน้อยร้อยละ 20 ของจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-30)

10.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพร้อมมอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0818

ตัวชี้วัด : - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง ริมทาง (ผลผลิต) - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **