ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ประจำปีงบประมาณ 2563 : 50260000-3304

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

น.ส.อรอุมา กันทิยะ 5212, 5213

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สํานักงานเขตจตุจักร จึงได้จัดทำโครงการ ประชาร่วมใจ คืนความสดใส คลองลาดพร้าวโดยกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบซึ่งทำร่วมกับสำนักงานเขตและภาคส่วนอื่นๆ ตั้งเป้าหมายไปที่คลองลาดพร้าวจึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชาด้านบริหารจัดการน้ำด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและถาวร เน้นการพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าวจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาค ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาในด้านกายภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมการบริการเพื่อให้เป็นบรการที่ดีที่สุดและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการ 1 สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ (คลองลาดพร้าว) 2 คลองลาดพร้าวไม่มีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลงคลอง และคลองต้องไม่ตื้นเขิน 3 เพื่อไม่มีขยะในพื้นที่และในคลองลาดพร้าว 4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คลองลาดพร้าวเป็นคลองสวยงาม และร่มรื่นเป็นสถานที่ที่น่ามอง

เป้าหมายของโครงการ

1 คลองลาดพร้าวระยะทาง 1 ก.ม. เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองซอยรัชดาภิเษก 32 ถึง ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-6 สภาพคลองไม่ตื้นเขิน น้ำไหลผ่านได้ดี 2 สร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้ตระหนักและร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมคลองลาดพร้าว ไม่น้อยกว่า 10 เครือข่าย 3 ลดเรื่องร้องเรียนการทิ้งขยะลงคลอง 4 พื้นที่ริมคลองต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 5 ปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 6 เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำในคลองให้มีค่ามาตรฐานไม่เกิน 15 มิลิกรัมต่อสิตร 7 เป็นต้นแบบการพัฒนาเพื่อนำไปขยายผลในการพัฒนาคลองลาดพร้าวช่วงต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-31)

30.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-16)

30.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาได้จัดประชุมคณะทำงานหารือเพื่อปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคไวรัสระบาดโคโรนา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนพหลโยธิน 32 (ริมคลองลาดพร้าว) /29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาได้ดำเนินการเตรียมการประชุมทุกภาคส่วนในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี / ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี / ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาได้ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมแผนดำเนินการโครงการประชาร่วมใจ คืนความสดใสคลองลาดพร้าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนพหลโยธิน32(ริมคลองลาดพร้าว)จัดกิจกรรมลอยกระทง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้นำเรื่องการพิจารณาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีพ.ศ.2563เสนอที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3304

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3304

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0854

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **