ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจและลงฐานข้อมูล : 50260000-3307

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายสุนทร ทองเพิ่ม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานได้ถูกกำหนดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานให้สำนักงานเขตได้ ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล คัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแพนพัฒนา กทม. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ของสำนักงานเขตจตุจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2. เพื่อคัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแพนพัฒนา กทม. 3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล 4. เพื่อดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล 5. เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

เป้าหมายของโครงการ

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลได้ร้อยละ 10 2. คัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแพนพัฒนา กทม. ได้ร้อยละ 10 3. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลได้ร้อยละ 20 4. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลได้ร้อยละ 20 5. นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้ร้อยร้อยละ 40

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ส่งข้อมูลพื้นฐานในระบบแล้วส่งรายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับหนังสือจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ดำเนินการลงข้อมูลตามหนังสือที่ กท0502/787 ลว.28เม.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-01)

50.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-31)

5.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงานซึ่งจะมีการชี้แจงให้ทราบในเกือนกุมภาพันธ์ 2563 /29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี / ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี / ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-31)

5.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองเตรียมข้อมูลทุกฝ่ายที่สำรวจข้อมูลของตนเพื่อเตรียมเก็บข้อมูลตามรูงแบบที่สำนักนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองเตรียมข้อมูลทุกฝ่ายที่สำรวจข้อมูลของตนเพื่อเตรียมเก็บข้อมูลตามรูงแบบที่สำนักนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้แจ้งให้ทุกฝ่ายสำรวจข้อมูลของตนเพื่อเตรียมเก็บข้อมูลตามรูงแบบที่สำนักนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3307

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3307

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0857

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ขั้นตอน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ขั้นตอน : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **