ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปกครอง4 : 50260000-3311

สำนักงานเขตจตุจักร

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายสุนทร ทองเพิ่ม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป มีการออกกำลังกายน้อยลงทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันมีปัญหาโรคไม่ติดต่อได้เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 4 อันดับแรกในกลุ่มโรคไม่ติดต่อได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ระบบกล้ามเนื้อและไขมัน อุดตันในเส้นเลือด โดยพบในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดการออกกำลังกายและบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ หากรับประทานอาหารถูกสุขอนามัยและออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะลดปัญหาดังกล่าวได้ ประกอบกับผู้บริหารเขตจตุจักรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากร มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยบุคลากรเขตจตุจักรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเขตจตุจักร มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่ดี ลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนไปบำบัดรักษาโรค 2. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงาน 3. เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลด้านสุขภาพของบุคลากร เพื่อนำมาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ เพศ วัย อายุ ลักษณะงาน ของบุคลากรได้ 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความใส่ใจในสุขภาพและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการออกกำลังกายจนกลายเป็นลักษณะนิสัย

เป้าหมายของโครงการ

1. บุคลากรของสำนักงานเขตจตุจักรทุกคน มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง มีขนาดรอบเอวลดลง 2 - 5 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวลดลงภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมและมีค่าดัชนีมวลกายเข้าสู่เกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้น 2. บุคลากรของสำนักงานเขตจตุจักรทุกคนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่ดี และแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ 3. บุคลากรของสำนักงานเขตจตุจักร หมายถึงผู้บริหารเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 1,654 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-31)

60.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3311

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3311

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0821

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์) - จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **