ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย : 50260000-3328

สำนักงานเขตจตุจักร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวอรอุมา กันทิยะ ( 5211 - 5213)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบควบคุมดูแลเกี่ยวกับอาคารสาธารณะ ที่ใช้ประโยชน์ชุมชนได้โดยทั่วไป เช่นโรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬาห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน ซึ่งเป็นอาคารเสี่ยงภัย เพื่อให้ได้รับการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่จะใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ

50260300/50260300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้อาคาร - เพื่อควบคุมอาคารให้มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฏกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศกรุงเทพมาหนคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่ได้รับประกอบกิจการ และปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตรวจสอบอาคารให้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษลักษณะเป็นอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 80 อาคาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าตรวจสอบอาคารในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมแผนจตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานการตรวจสอบอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3328

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3328

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0821

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์) - จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **