ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย : 50260000-3328

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรอุมา กันทิยะ ( 5211 - 5213)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบควบคุมดูแลเกี่ยวกับอาคารสาธารณะ ที่ใช้ประโยชน์ชุมชนได้โดยทั่วไป เช่นโรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬาห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน ซึ่งเป็นอาคารเสี่ยงภัย เพื่อให้ได้รับการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่จะใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ

50260300/50260300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้อาคาร - เพื่อควบคุมอาคารให้มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฏกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศกรุงเทพมาหนคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่ได้รับประกอบกิจการ และปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตรวจสอบอาคารให้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษลักษณะเป็นอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 80 อาคาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-31)

75.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย เดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบอาคารเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-05-29)

62.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบอาคาร เดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบอาคารเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบอาคารเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบอาคารเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าตรวจสอบอาคารในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมแผนจตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานการตรวจสอบอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3328

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3328

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **