ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน : 50260000-3330

สำนักงานเขตจตุจักร

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวอภิชา ชยุตเวธน์ 5207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การให้บริการประชาชนของสำนักงานเขต เป็นประเด็นหลักที่สำคัญประการหนึ่งคือมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจและทุ่มเท ดังนั้นยุทธศาสตร์การบรหารงานทะเบียนให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดจึงจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงกระบวนการทำงานบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาการให้บริการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตจตุจักร 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตจตุจักร ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

สามารถลดระยะเวลาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านจาก 55 นาที ต่อรายให้เหลือไม่เกิน 25 นาทีต่อราย โดยการลงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-31)

60.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3330

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3330

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0821

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์) - จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **