ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตจตุจักร : 50260000-3331

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภานุวัฒ อาจปรุ 5212

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีความพร้อมในการับมือจากน้ำท่วมในพื้นที่เขต โดยการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านบุคคลากร เครื่องมือ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม น้ำอุดตัน ให้มีประสิทธิภาพ

50260300/50260300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สามารถลดระยะเวลาในการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น และลดผลกระทบที่จะเกิดกระประชาชนน้อยลง

เป้าหมายของโครงการ

1.แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2563 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 2.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนทำความสะอาดท่อ/ลอกท่อระบายน้ำ 2.2 ผลกาารปฏิบัติการขุดลอก คู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-29)

100.00

29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-30)

80.00

30/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ลอกท่อจ้างเหมาเอกชน จำนวน 140 ซอย (ดำเนินการแล้วเสร็จ) โดยแรงงานเขต 38 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ลอกท่อจ้างเหมาเอกชน จำนวน 130 ซอย โดยแรงงานเขต 33 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเดือน มกราคม 2563 จำนวน 83 ซอย โดยแรงงานเขต 25 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเดือน มกราคม 2563 จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขต 18 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-22)

30.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญาจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา 25 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานการลอกท่อ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3331

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3331

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0841

ตัวชี้วัด : 9.1 - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **