ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50260000-3370

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

8.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8.00

นางสาวอภิญญา ทิชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก และรดเร็วในการพัฒนาชุมชน จึงได้หาแนวทางในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน โดยใช้วิธีการทางการเงินเป็นกลไกให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานกลุ่มร่วมกัน ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลด้านการพัฒนาชุมชน

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ 1. ชุมชนละ 5,000 บาท/เดือน จำนวน 27 ชุมชน 2. ชุมชนละ 7,500 บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน 3. ชุมชนละ 10,000 บาท/เดือน จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:90%
เริ่มต้น :2020-11-02
สิ้นสุด :2020-11-02
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2021-09-30
สิ้นสุด :2021-09-30
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01
สิ้นสุด :2021-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **