ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50260000-3371

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายศิลป์ชัย รอดเจริญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของเขตจตุจักร เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยดำเนินการไว้ในปีงบประมาณ 2554 โดยมีการจัดตั้งชมรมคลังสมอง เขตจตุจักร และได้มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นธนาคารสมองของเขตจตุจักรในอนาคตต่อไป

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มาทำประโยชน์ต่อสังคม 2 เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมองของเขตจตุจักร 3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้สูงอายุ หรือผู้เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ ทักษะ ในสาขาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร 2. การคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ ความพร้อม และสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตจตุจักร ประจำปี 2564 จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-11-25)

25.00

25/11/2563 : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการขออนุม้ติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01
สิ้นสุด :2021-01-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **