ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50260000-3373

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางชุติมา ศิริพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน จึงจัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและให้นำการอ่านนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดการสร้างสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ปัจจุบันในพื้นที่เขตจตุจักร มีบ้านหนังสืออยู่ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือสวนรถไฟ, บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย, บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, บ้านหนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก, บ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์ และบ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร - วันอาทิตย์ ปิดเฉพาะวันจันทร์)

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกินนิสัยรักการอ่าน 3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านในให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ของสมาชิกห้องสมุดฯและสมาชิกบ้านหนังสือ เช่น การเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี การปรุงอาหารว่าง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ฯลฯ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 24 ครั้ง (บ้านละ 4 ครั้ง จำนวน 6 บ้าน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : กำหนดจัดกิจกรรม 24 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-09-15
สิ้นสุด :2021-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **