ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50260000-3374

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

6.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 6.00

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ อ่อนเหม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

1. จัดหาอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 10 อัตราๆวันละ 360.-บาท เพื่อปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาจตุจักรและลานกีฬา ทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 และดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนสโมสรกีฬาและลานกีฬา 2. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสโมสรกีฬาและลานกีฬา จำนวน 25 ลานกีฬา 3. จัดกิจกรรมปรับปรุงลานกีฬา

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายลานกีฬาต้านยาเสพติดของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสโมสรกีฬาให้เป็นรูปธรรม 3. เพื่อรองรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายที่มีประชาชนสนใจมาออกกำลังกายมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ลานกีฬาได้รับการปรับปรุง 3 ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-25)

6.00

25/11/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 8 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2563 86,760.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,735.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาฯ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-30
สิ้นสุด :2020-10-30
ขั้นตอน 3
:จัดหาอุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01
สิ้นสุด :2021-01-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-30
สิ้นสุด :2021-09-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **