ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50260000-3376

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

8.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8.00

นางสาวหฤทัย มณีวงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรดีขึ้น จึงจัดโครงการนี้เพื่อที่จะจัดสวัสดิการที่ดีโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จัดสวัสดิการเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเขต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 4 อัตรา 1.1อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 คน 1.2 อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 คน 1.3 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน 1.4 อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.- บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 8,275.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 488.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาฯ
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-20
สิ้นสุด :2021-09-20

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **