ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50260000-3378

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางชุติมา ศิริพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตจตุจักรได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงบุญคุณบิดามารดาสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมี่สวนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยของสังคม 3. เพื่อเป็นการเชิดชู ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 4. เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีในพื้นที่เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2. กิจกรรมวันสงกรานต์ 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุม้ติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01
สิ้นสุด :2021-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01
สิ้นสุด :2021-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01
สิ้นสุด :2021-06-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01
สิ้นสุด :2021-07-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2021-08-02
สิ้นสุด :2021-08-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **