ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50260000-3379

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางสาวนิตยาวดี ครุฑกำจร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักรมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม(ศูนย์รับถ่ายโอน)ซึ่งพบว่ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพฯและยังไม่เข้าสู่เกณฑ์ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพฯขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพฯที่สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่สะอาดปลอดภัยเพื่ออาทรต่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในโอกาสต่อไป

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตจตุจักรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพฯ 2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษาระบบโรงเรียน 3 เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการดูแลเด็ก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพฯและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจำนวน 300 ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม(ศูนย์ถ่ายโอน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-11-25)

90.00

25/11/2563 : ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เขียนโครงการ ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาอุปกรณ์
:90%
เริ่มต้น :2021-01-01
สิ้นสุด :2021-01-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01
สิ้นสุด :2021-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **