ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50260000-3381

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายวินัย กันภัย นางสาวมลฤดี พลภักดี 02 513 9947

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานสอดรับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มสำคัญ กลุ่มที่ 1 การเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีของประชาชน ประกอบด้วย การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ กลุ่มที่ 2 การเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ประกอบด้วย การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมภาวะทางสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารราชการภายในและบริการสนับสนุนที่ดี ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร การสนับสนุนการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเป็นการตรวจสอบ กำกับดูแลสถานประกอบการต่างๆให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลด้านต่างๆ

50260400/50260400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร 2.เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน โรคระบาดให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1.มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตจตุจักรนอกเวลาราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2.มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3381

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3381

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **