ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50260000-3382

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายวินัย กันภัย นางสาวกันยารัตน์ ศิรินัย 02 513 9947

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย ข้อมูลจากการรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2561 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)พบว่าสถานที่ที่มีการพบเห็นคนสูบบุหรี่ และได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด คือ พื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของผู้จำหน่ายยาสูบที่พบเห็นได้มากที่สุด คือ การแบ่งบุหรี่ขาย และการขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบกับ บริษัทผู้ผลิตยาสูบได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และผู้หญิงให้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว โดยจัดทำภาชนะบรรจุซองบุหรี่ที่มีการโฆษณาแฝงแจกจ่ายให้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ ผลิตบุหรี่ที่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส รูปแบบมวนและซองบุหรี่ให้มีความน่าสนใจการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายยาสูบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางการทำงานและร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบให้รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่ราชการ สถานศึกษา และสถานที่สาธารณะเพื่อจัดสถานที่ กำกับดูแลให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูบบุหรี่ได้เข้าถึงการบำบัดรักษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในระยะแรกให้เกิดการพัฒนารูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตจตุจักรจึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ปี 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป

50260400/50260400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อขยายผลการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตจตุจักร 2.เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการต่อเนื่องขยายผลในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่เขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำแผนการตรวจสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3382

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3382

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **