ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50260000-3383

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายวินัย กันภัย นางสาวกันยารัตน์ ศิรินัย 025139947

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สํำานักงานเขตจตุจักรได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นโดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพฯอย่างยั่งยืนต่อไป

50260400/50260400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3 ให้พื้นที่เป้าหมายในเขตจตุจักรเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เชิงคุณภาพ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 2 ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เชิงปริมาณ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตจตุจักร 2 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการปัญหานำโรคแบบผสมผสานในพื้นที่เขตจตุจักรจำนวน 42 ชุมชน 3 จัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานบ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **