ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองลาดพร้าว : 50260000-3385

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางชุติมา ศิริพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตจตุจักรได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงบุญคุณบิดามารดาสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมี่สวนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยของสังคม 3. เพื่อเป็นการเชิดชู ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 4. เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีในพื้นที่เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2. กิจกรรมวันสงกรานต์ 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : จัดกิจกรรมลอยกระทงและจำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-863

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **