ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้นสำนักงานเขตจตุจักร : 50260000-3388

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวนิตยา ทองพิมล 5236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขต จตุจักร ได้พิจารณา ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพที่มีความมั่นคงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้บริการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะอาชีพมีงานทำมีรายได้และสามารถต่อยอดอาชีพเดิมหรือทำเป็นอาชีพเสริมให้มีความมั่นคงยั่งยืนและมีรายได้ที่สูงขึ้น 2 เพื่อให้มีอาคารสถานที่เป็นศูนย์รวมในการเรียนการสอนวิชาชีพตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรมหรือศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับเยาวชนประชาชนชุมชนและสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 3 เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและเป็นการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการดูแล 4 เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรให้มีศักยภาพในการให้บริการฝึกอาชีพแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้นสำนักงานเขตจตุจักรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,425 ตารางเมตรหรือ 285 ตารางเมตรต่อชั้นรวมสำนักงานและห้องน้ำเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอกผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาจ้างกับสำนักงานเขตจตุจักร ตามสัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 2563 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 560 วัน สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2565 วงเงินตามสััญญา 23,780,000.-บาท ผู้ควบคุมงานพร้อมผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง และได้ประชุมทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับเหมาลงพื้นที่ก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01
สิ้นสุด :2021-07-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2020-11-15
สิ้นสุด :2020-11-15
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01
สิ้นสุด :2021-06-01
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **