ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ของหน่วยงาน : 50270000-3106

สำนักงานเขตลาดพร้าว

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

น.ส.พรทิพย์ ขาวบุบผา , นายวิชิต พินิจผล โทร.6932

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อให้หน่วยงาน มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด และนำไปจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ว่าได้ทำขึ้นภายใต้กรอบ หลักการและนโยบายบัญชี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุม ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

50270800/50270800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด และนำไปจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ว่าได้จัดทำขึ้นภายใต้ กรอบ หลักการ และนโยบายบัญชี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุม ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 1. เพื่อให้หน่วยงาน มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด และนำไปจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ว่าได้ทำขึ้นภายใต้กรอบ หลักการและนโยบายบัญชี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุม ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. บันทึกรายการบัญชีและทะเบียนต่างๆ ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-10-08)

75.00

8/10/2562 : อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจัดทำงบการเงินประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3106

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3106

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0830

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน -จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 -จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สนค.

ค่าเป้าหมาย เดือน : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ เดือน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **