ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ของหน่วยงาน : 50270000-3106

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.พรทิพย์ ขาวบุบผา , นายวิชิต พินิจผล โทร.6932

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อให้หน่วยงาน มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด และนำไปจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ว่าได้ทำขึ้นภายใต้กรอบ หลักการและนโยบายบัญชี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุม ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

50270800/50270800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด และนำไปจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ว่าได้จัดทำขึ้นภายใต้ กรอบ หลักการ และนโยบายบัญชี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุม ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 1. เพื่อให้หน่วยงาน มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด และนำไปจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ว่าได้ทำขึ้นภายใต้กรอบ หลักการและนโยบายบัญชี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุม ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. บันทึกรายการบัญชีและทะเบียนต่างๆ ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-26)

100.00

26/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-10-08)

75.00

8/10/2562 : อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจัดทำงบการเงินประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลทำงบการเงินประจำปี 2562
:75%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ทันตามกำหนด
:100%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3106

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3106

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0830

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **