ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบเดือน : 50270000-3107

สำนักงานเขตลาดพร้าว

8.33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8.33

นายทวีศักดิ์ เนตรเจริญ 6932

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการรับและจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

50270800/50270800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการจ่าย รวดเร็ว โปร่งใส รัดกุม

เป้าหมายของโครงการ

ส่งรายงานงบเดือนให้สำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-08)

8.33

8/10/2562 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท.6608/5116 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3107

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3107

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **