ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบเดือน : 50270000-3107

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

66.67

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 66.67

นายทวีศักดิ์ เนตรเจริญ 6932

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการรับและจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

50270800/50270800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการจ่าย รวดเร็ว โปร่งใส รัดกุม

เป้าหมายของโครงการ

ส่งรายงานงบเดือนให้สำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.67 (2020-05-08)

66.67

8/5/2563 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/2576 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-13)

58.33

13/4/2563 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/1474 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-10)

50.00

10/3/2563 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/1220 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-06)

41.67

6/2/2563 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/0661 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 41.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-07)

33.33

7/1/2563 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/0073 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-09)

25.00

9/12/2562 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ื กท 6608/6114 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-08)

16.67

8/11/2562 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5557 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-08)

8.33

8/10/2562 : ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท.6608/5116 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3107

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3107

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **