ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร : 50270000-3108

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายทวีศักดิ์ เนตรเจริญ 6932

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร

50270800/50270800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- กำกับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-30)

95.00

30/09/2563 : เป็นผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2564 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ถึงเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.72 (2020-08-21)

62.72

21/8/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 62.72 ตามแบบ ง.401

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.39 (2020-07-16)

59.39

16/7/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.39 ตามแบบ ง.401

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.53 (2020-06-15)

57.53

15/6/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตลาดพร้าวเพบิกจ่ายได้ร้อยละ 57.53 ตามแบบ ง.401

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.26 (2020-05-08)

48.26

8/5/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 48.26 ตามแบบ ง.401

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.01 (2020-04-13)

42.01

13/4/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.01

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.93 (2020-03-11)

30.93

11/3/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตามแบบ ง.401 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.68 (2020-02-06)

23.68

6/2/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 23.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.41 (2020-01-13)

17.41

13/1/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานเขตลาดพร้าว เบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 17.41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.29 (2019-12-13)

7.29

13/12/2562 : รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.43 (2019-11-11)

4.43

11/11/2562 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.37 (2019-10-18)

3.37

18/10/2562 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตามแบบ ง.401 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3108

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3108

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **