ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50270000-3109

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวภรินทร สิงหศิริ/02 539 7773

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยต่อเนื่องจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัย โดยการตรวจวิเคราะห์อาหาร จัดอบรม และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะอย่างต่อเนื่องให้สถานประกอบการได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยในระดับดี และ เพื่อสร้างจิตสำนึกและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ จากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50270400/50270400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เหตุฉุกเฉินร้องเรียนด้านอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี 3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปใน 4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานที่จำหน่าย และอาหารริมบาทวิถี มีสุขลักษณะที่ดี โดยได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านภายภาพ 2. เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาเก็ต บาทวิถี และโรงเรียน 3. ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการดูแล เฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย 4. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-14)

95.00

2020-9-14 : ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตและมีหนังสือรับรองการแจ้ง จำนวน 298 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 32 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 25 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 20 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 58 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 58 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 22 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 32 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 32 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 :ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 32 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติขั้นตอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและสุ่มตรวจการปนเปื้อนของอาหาร ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ร้านอาหาร ตลาด ซุปเปร์มาเก็ต มินิมาร์ท แผงลอย และโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม โดยการตรวจด้านสุขลักษณะและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของอาหาร เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบภาคสนาม ( Test Kit )
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยโดยใช้แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:รายงานข้อมูลการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3109

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3109

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0859

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **