ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50270000-3111

สำนักงานเขตลาดพร้าว

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสุกัญญา บูละ โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์สืบทอดให้ลูกหลานเพราะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสภาพปัญหาด้านจิตใจมากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าและหมดความหมายไม่มีความสำคัญ โดยแท้จริงแล้วยังมีกลุ่มผู้สูงอายุบางคนที่มีคุณค่า และศักยภาพสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความสามารถ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ๓.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ๔.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปในเขตลาดพร้าว ได้ช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป โดยคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุและเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-15)

0.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน ..จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล และสรุปรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0834

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุร้อย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **