ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50270000-3111

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุกัญญา บูละ โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์สิบทอดให้ลูกหลานเพราะถือเป็นมรดำทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึนไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสภาพปัญหาด้านจิตใจมากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าและหมดความหมายไม่มีความสำคัญโดยแท้จริงแล้วยังมีกลุ่มผู้สูงอายุบางคนที่มีคุณค่า และศักยภาพสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุทำให้เกิดความภาคภูมิใจและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยการคัดเลือกและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้สืบทอดและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ในพื้นที่เขตให้คงอยู่ในท้องถิ่นตลอดไป

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความสามารถ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ๓.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ๔.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปในเขตลาดพร้าว ได้ช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป โดยคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุและเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/08/2563 : 1. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เบิกเงินค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจตสติกเกอร์ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด กว้างขนาด 75x90 ซม.x650 บาท / ตารางเมตร จำนวน 4 ป้าย จำนวน 4,000 บาท 2. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เบิกเงินจัดซื้อวัสดุจัดนิทรรศการ จำนวน 5 รายการ จำนวน 6,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายนางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/06/2563 : ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ชลอการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/05/2563 : ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ชลอการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-15)

40.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-17)

30.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-16)

20.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-15)

0.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน ..จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล และสรุปรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0834

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **