ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50270000-3112

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณัฐกิจ ภูรีสถิตย์ โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์สืบทอดให้ลูกหลานเพราะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสภาพปัญหาด้านจิตใจมากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าและหมดความหมายไม่มีความสำคัญ โดยแท้จริงแล้วยังมีกลุ่มผู้สูงอายุบางคนที่มีคุณค่า และศักยภาพสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความสามารถ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ๓.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ๔.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปในเขตลาดพร้าว ได้ช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป โดยคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุและเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/08/2563 : เบิกเงินค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 7,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : ประชาสัมพันธ์ และประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/06/2563 : ประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/05/2563 : ประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ชลอการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ และประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล และสรุปรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3112

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3112

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0835

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **