ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50270000-3113

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธนพร สิงห์ทอง โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมี หลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผล ในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการ และการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพืั้นที่ ร่วมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน และการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตลาดพร้าว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การป้องกันการบรรเทาปัญหาและการฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าวโดยผ่านทางศุนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตลาดพร้าว

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ ของสำนักงานเขตลาดพร้าว ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตลาดพร้าว ๔.สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่เขตลาดพร้าว ๕.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการ และการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุ และได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว ๖.ประชาชน แกนนำ และอาสาสมัครทุกชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๗.เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคม การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๑.จ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได เบี้ยยังชีพผู้พิการ ทุนและสวัสดิการต่าง ๆ จำนวน 4 ราย ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว - อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน - อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์)วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน 2.ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3.เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : เบิกค่าตอบแทน/กองทุนประกันสังคม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เดือนสิงหาคม 2563 / รายเดือน จำนวน 2 ราย 1) นางกัญญาวีณ์ ไตรรัตน์ 2) นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ จำนวน 31,500 บาท / รายวัน จำนวน 1 ราย รายนายศุภฤกษ์ บุญธรรม จำนวน 8,689 บาท : เบิกค่าตอบแทน/กองทุนประกันสังคม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เดือนกันยายน 2563 / รายเดือน จำนวน 2 ราย 1) นางกัญญาวีณ์ ไตรรัตน์ 2) นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ จำนวน 31,500 บาท / รายวัน จำนวน 1 ราย รายนายศุภฤกษ์ บุญธรรม จำนวน 8,341 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-13)

93.00

13/08/2563 : 1) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตและเงินสมทบประกันสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 ราย 1)นางสาวกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2) นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 31,500 บาท 2) เบิกค่าตอบแทนรายวัน อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายนายศุภฤกษ์ บุญธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,646 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/07/2563 : : เบิกค่าตอบแทน / เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 ราย 1.นางกัญญารัตน์ ไตรจิตร 2.นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ จำนวน 30,450 บาท : เบิกค่าตอบแทน / เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเจ้าหน้่าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายวัน (นายศุภฤกษ์ บุญธรรม จำนวน 8,341 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (วุฒิปริญญาตรี) "รายเดือน" 1) นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2) น.ส.สุปราณี เสือโรจน์ "รายวัน" 3) นายศุภฤกษ์ บุญธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 (วุฒิปริญญาตรี) "รายเดือน" 1.นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2.น.ส.สุปราณี เสือโรจน์ "รายวัน" 3.นายศุภฤกษ์ บุญธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (วุฒิปริญญาตรี) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (รายเดือน)1.นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร,2.น.ส.สุปราณี เสือโรจน์, (รายวัน) 3.นายศุภฤกษ์ บุญธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) รายเดือน,รายวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 1.นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร, 2.นางสาวสุปราณี เสือโรจน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คิดเป็น 15% ของโครงการปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนตุลาคม 2562
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤศจิกายน 2562
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนธันวาคม 2562
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนมกราคม 2562
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนมีนาคม 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนเมษายน 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤษภาคม 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนมิถุนายน 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนกรกฎาคม 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนสิงหาคม 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนกันยายน 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3113

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3113

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0834

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **