ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50270000-3114

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชาญวิทย์ พลศรี โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรง เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการ และการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ ของสำนักงานเขตลาดพร้าว ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตลาดพร้าว ๔.สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่เขตลาดพร้าว ๕.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการ และการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุ และได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว ๖.ประชาชน แกนนำ และอาสาสมัครทุกชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๗.เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคม การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได เบี้ยยังชีพผู้พิการ ทุนและสวัสดิการต่าง ๆ จำนวน 4 ราย ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : เบิกค่าตอบแทน/กองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนสิงหาคม 2563 / รายเดือน จำนวน 2 ราย 1) นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม 2) นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล จำนวน 25,295 บาท / รายวัน จำนวน 2 ราย 1) นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2) นางสาวศิรประภา ใจเพชร จำนวน 17,378 บาท : เบิกค่าตอบแทน/กองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกันยายน 2563 / รายเดือน จำนวน 2 ราย 1) นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม 2) นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล จำนวน 25,620 บาท / รายวัน จำนวน 2 ราย 1) นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2) นางสาวศิรประภา ใจเพชร จำนวน 16,682 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-13)

93.00

13/08/2563 : 1) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานเขตและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รายนางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายนางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม 2) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 ราย 1)นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2)นางสาววันทนีย์ แช๋ตั้ง 3)นางสาวศิรประภา ใจเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/07/2563 : เบิกค่าตอบแทน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ราย 1. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม 2.นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล จำนวน 24,952 บาท : เบิกค่าตอบแทน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ราย 1.นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2.นางสาวศิรประภา ใจเพชร จำนวน 17,030 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าวโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (รายเดือน) 1) น.ส.พิชสินีย์ พึ่งพรหม 2) น.ส.วันวิสาข์ เรืองวิไล (รายวัน) 3) น.ส.วันทนีย์ แซ่ตั้ง 4) น.ส.ศิรประภา ใจเพชร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าวโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2563 "รายเดือน 1.น.ส.พิชสินีย์ พึ่งพรหม 2.น.ส.วันวิสาข์ เรืองวิไล "รายวัน" 3. น.ส.วันทนีย์ แซ่ตั้ง 4. น.ส.ศิรประภา ใจเพชร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าวประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าวโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายเดือน) 1)นางสาวกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2)นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ และรายวัน 3)นายศุภฤกษ์ บุญธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสักงานเขตลาดพร้าว รายเดือน,รายวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าวโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คิดเป็น 15% ของโครงการปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนตุลาคม 62
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนพฤศจิกายน 62
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนธันวาคม 62
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนมกราคม 62
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนกุมภาพันธ์ 62
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนมีนาคม 62
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนเมษายน 62
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนพฤษภาคม 62
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนมิถุนายน 62
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนกรกฎาคม 62
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนสิงหาคม 62
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตเดือนกันยายน 62
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3114

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3114

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0834

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **