ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50270000-3115

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมลทาทิฌ์พ สังเมฆ โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองระดับมหานครเดินหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อไปสู่การสร้างความยั่งยืนและความอยุ่ดีมีสุขของประชาชนอย่างมีดุลยภาพสอดคล้องกับความเป็นเมืองแห่งชีวิต คือ กรุงเทพฯ...ชีวิตดี ๆ ซึ่งบ้านหนังสือ (ห้องสมุดชุมชน) เข้ามาเกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันอันเป็นรากฐานทำให้ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่าน "นำความรู้ไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น บ้านหนังสือหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 บ้านหนังสือหมู่บ้านเลิศอุบล 4 และบ้านหนังสือหมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 จำนวนทั้ง 3 แห่ง เป็นบ้านหนังสือของเขตลาดพร้าว เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและครอบครัวเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน กระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากบ้านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนสังคมสุ่มหานครแห่งการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวสนใจการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 2.ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมและสิ่งเสพติด 3.ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น มากขึ้น 4.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว เห็นความสำคัญและโยชน์ของการใช้บริการบ้านหนังสือ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การเขียนสี ระบายฝัน วาดภาพการ์ตูน คัดลายมือ การเล่านิทานและเกมส์ต่างๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 600 คน บ้านหนังสือ 3 แห่ง 1.บ้านหนังสือหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 40 คน ร่วม 200 คน 2.บ้านหนังสือหมู่บ้านเลิศอุบล4 จำนวน 5 ครั้ง ครั้ง 40 คน รวม 200 คน 3.บ้าหนังสือหมู่บ้านเสนานิเวศน์1 จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 40 คน รวม 200 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/08/2563 : 1. วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 2. วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เบิกเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : ชลอการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : ชลอการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 3 มีนาคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 22 มกราคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จัดซื้อของขวัญและของที่ระลึกจำนวน 11 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3115

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3115

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0836

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **