ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50270000-3116

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธนพร สิงห์ทอง โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมปัจจุบัน มีการพัฒนาในเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ มากมายทำให้เกิดความทันสมัย และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน แต่ในขณะเดียวกัน ความเจริญที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ กลับนำพอปัญหาของเด็กและเยวชนตามมาด้วย เช่น ปัญหาด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย การมั่วสุมตามแหล่งสถานบันเทิง และการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงทวีเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงมีโอกาสจะถูกชักนำให้ประพฤติปฏิบติที่ไม่เหมาะสมจากสังคมและวัฒนธรรที่หลากหลายได้ สำนักงานเขตลาดพร้าวตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และยังเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีที่จะแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว เพื่อให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว 2.เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเเยาวชนเขตลาดพร้าวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพช่ีวิตของเด็กและเยาวชน 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทิศทางที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อันเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและสงคม

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาสมัครช่รวยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว เป็นผู้ประสานงานกับสมาชิกสภาเด็ก่และเยาวชนในพื้นที่ รวบรวมเอกสารและจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จัดการประชุม พร้อมจดรางานและจัดทำรายงานการประชุม จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว 2.จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว 3.จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสภาเด็กและเยาวชนเขต กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเด็กและเยาวชน จำนวน 88 คน ประกอบด้วยเด็กและเยาวชน จำนวน 80 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : เบิกค่าตอบแทนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน สภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2563 / รายนางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ จำนวน 7,560 บาท : เบิกค่าตอบแทนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน สภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว ประจำเดือนกันยายน 2563 / รายนางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ จำนวน 7,560 บาท : จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว ประสานงานกับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวบรวมเอกสารและจัดทำทะเบียนเพื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต การจัดประชุมพร้อมจดรายงานและจัดทำรายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม ,กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-08-13)

5.00

13/08/2563 : 1) เบิกค่าตแบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน สภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าวและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ราย นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ 2) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว ประสานงานกับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต การจัดประชุมพร้อมจดรายงานและจัดทำรายงานการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : : วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน เดือนพฤษภาคม 2563 ราย น.ส.นันทิดา เที่ยงอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน กทม., เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 รายนางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : วันที่ 7 เมษายน 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 6 มีนาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายนางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 8 มกราคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัีครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ เดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะบริหารสภาาเด็กและเยาวชนเขตฯ เดือนพฤศจิกายน 62 - กันยายน 63
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3116

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3116

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0836

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **