ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50270000-3117

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสมหญิง พนาสันติกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ต้องการส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักการที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในการกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีหน้าที่การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับในพื้นที่เขตลาดพร้าว มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จำนวน 1 ศูนย์ คือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงลาดพร้าว - จรเขบัว ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 11 ถนนสุคนธสวัสดิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตลาดพร้าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจแขวงลาดพร้าว - จรเข้บัว

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร ในการถ่ายทอดความรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ ๒.เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ๓.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวได้รับความรู้ ในการประกอบอาชีพ ๔.เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงลาดพร้าว - จรเข้บัว จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 14คน x 12ครั้ง x 100 บาท 2.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกร 3.จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน x 1ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : เบิกค่าตอบแทนการประขุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4-5 /2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 2 เมษายน 2563 เบิกเงินจัดซื้อวัสดุการเกษตรเตรียมจัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 มกราคม 2563 เบิกค่าเบี้ยประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศุนย์บริการฯ เดือนพฤศจิกายน 62 - กันยายน 63
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเกษตร
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมจัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3117

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3117

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0838

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **