ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50270000-3118

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดวงใจ กองเกิด โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาของเขตลาดพร้าวอยู่ในระยะการพัฒนา การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาลานกีฬา ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าว ซึ่งมีจำนวน 29 ลาน โดยเป็นลานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตลาดพร้าวจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตลาดพร้าวคำนึงถึงความสำคัญของสโมสรกีฬาในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของลานกีฬา เพื่อที่จะพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬาระหว่างประชาชนและสำนักงานเขต ดังนี้น จึง้องจัดหาบุคลากรเพื่อเป็นอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและจัดกิจกรรมในลานกีฬาต่าง ๆ

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อส่งเสริมให้สโมสรกีฬาลาดพร้าวเป็นองค์กรหลักที่จะส่งเสริมเครือข่ายด้านกีฬา สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและการแข่งขันกีฬา ๒.เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว ๓.เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

๑.จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 7 คน ๒.จัดกิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 100 คน ของสโมสรกีฬาและลานกีฬา เขตลาดพร้าว ๓.จัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรกีฬาและลานกีฬา ร่วมกับชมรมสมาชิกสโมสรกีฬา ลานกีฬา และชุมชน เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนากีฬาเขตลาดพร้าว ๔.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ลานกีฬา จำนวน 29 ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 4 ราย / 1) นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2) นายวิรเดช ศรีนวล 3) นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4) นางสาวมริษา น้อยคูณ จำนวน 44,226 บาท : เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 ราย / 1) นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2) นายวิรเดช ศรีนวล 3) นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4) นางสาวมริษา น้อยคูณ จำนวน 45,360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-13)

95.00

13/08/2563 : 1) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 าจำนวน 4 ราย 1) นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2)นายวิระเดช ศรีนวล 3)นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4) นางสาวมริษา น้อยคุณ จำนวน 46,494 าบาท 2) จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญสโมสรกีฬาลาดพร้าวในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : : เบิกค่าตอบแทน-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 จำนวน 4 ราย 1)นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2)นายวิระเดช ศรีนวล 3)นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4)นางสาวมริษา น้อยคูณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 คน 1)นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2)นายวิระเดช ศรีนวล 3)นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4)นางสาวมริษา น้อยคูณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

2020-5-31 : ขอชะลอโครงการเดือนเมษายน 2563 เนื่องจาก...ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว " งดใช้บริการลานกีฬาและสนามเด็กเล่นในพื้นที่เขตลาดพร้าว ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 8,23 เมษายน 2563 เบิกค่าตอนแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-05)

50.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 -29 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกเงินจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ ยอด 58,000 บาท วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 8 มกราคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การจัดประชุมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน
:70%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
:90%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3118

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3118

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0836

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **