ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50270000-3118

สำนักงานเขตลาดพร้าว

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวดวงใจ กองเกิด โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาของเขตลาดพร้าวอยู่ในระยะ การพัฒนา การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาลานกีฬา ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ประชาชน ในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าว ซึ่งมีจำนวน 29 ลาน โดยเป็นลานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตลาดพร้าวจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อส่งเสริมให้สโมสรกีฬาลาดพร้าวเป็นองค์กรหลักที่จะส่งเสริมเครือข่ายด้านกีฬา สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและการแข่งขันกีฬา ๒.เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว ๓.เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

๑.จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 7 คน ๒.จัดกิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 100 คน ของสโมสรกีฬาและลานกีฬา เขตลาดพร้าว ๓.จัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรกีฬาและลานกีฬา ร่วมกับชมรมสมาชิกสโมสรกีฬา ลานกีฬา และชุมชน เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนากีฬาเขตลาดพร้าว ๔.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ลานกีฬา จำนวน 29 ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คิดเป็น 15% ของโครงการปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การจัดประชุมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน
:70%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
:90%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3118

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3118

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0836

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **