ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50270000-3119

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมลทาทิฌ์พ สังเมฆ โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยนับเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์และความดำรงอยู่ของชาติมาเป็นเวลานาน "วัฒนธรรม" จึงเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ หรือการแสดงออกความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกันซึ่งเกิดจากระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุกษญ์กับธรรมชาติ เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งบรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณและได้รักษาไว้เพื่อชนรุ่นหลังจนกลายเป็นประเพณีต่าง ๆ ขึ้น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น ประเพณีต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย และเป็นการสนับสนุนนโยบาของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะและเอกลักษณ์ให้มีความเข้มแข็ง จึงได้จัดทำโครงการการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้น

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี ที่สำคัญต่าง ๆ 3.เพื่อสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่เขตลาดพร้าว

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 250 คน 2.กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 400 คน 3.กิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 600 คน 4.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนจมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว วัสี่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพต้าว จำนวน 250 คน 5.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 250 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-31)

96.00

31/08/2563 : จัดซื้อชุดเคร่องไทยทานจำนวน 9 ชุด กิจกรรมที่ 5 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 8,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/08/2563 : 1. วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เบิกค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภัตตาหารเช้าและเพล ถวายพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมที่ 5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2.. วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ กิจกรรมที่ 5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-13)

90.00

13/08/2563 : 1) เบิกเงินค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภัตตาหารเช้าและเพลถวายพระสงฆ์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร จำนวน 23,850 บาท 2) จัดซื้อชุดเครื่องไทยทาน จำนวน 9 ชุด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร จำนวน 8,100 บาท 3) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร จำนวน 43,050 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-03)

85.00

03/08/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภัตตาหารเช้าและเพลถวายพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมที่ 4 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : เตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม ตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เตรียมการจัดงานวันสำคัญเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดงานวันสำคัญเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 21 มกราคม 2563 เบิกเงินจ้างเหมาการแสดง จำนวน 6 ชุด โครงการค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ เลขที่บัญชี 927-7-03396-6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..วันที่ 14 มกราคม 2563 เบิกเงินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเลศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-16)

10.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล และสรุปรายงาน
:100%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3119

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3119

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0837

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **