ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50270000-3120

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ 0 2539 8246

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

มูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเนื่องจากการสร้างที่พักอาศัยอย่างหนาแน่นโดยไม่มีการวางแผนในการก่อสร้าง ทำให้รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บมูลฝอยได้ทั่วถึง และไม่มีผู้ชักลากมูลฝอยมาไว้นอกชุมชนทำให้การจัดเก็บมูลฝอยเป็นไปด้วยความลำบากและล่าช้า จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้ประชาชนรู้จักทิ้งมูลฝอยและจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดปราศจากมลพิษ

50270600/50270600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้างในชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน 2.เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และนำไปสู่การมีส่วนมือกันพัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ 3.เพื่อให้ชุมชนรู้ถึงกระบวนการจัดการด้านมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้างในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1.ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 73 ครอบครัว 2.ชุมชนสันติสุข จำนวน 66 ครอบครัว 3.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1,5 จำนวน 164 ครอบครัว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ตั้งฏีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยให้กับชุมชนจำนวน 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยให้กับชุมชนประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยให้กับชุมชน จำนวน 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชักลากมูลฝอยประจำเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-25)

75.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมขน จำนวน 3 ชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-22)

70.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยให้กับชุมชนจำนวน 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาซักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุตามโครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการชักลากมูลฝอยและตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาดชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนพร้อมตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3120

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3120

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0849

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.22

100 / 100
2
0.32

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **