ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50270000-3127

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศิรินภา หวังพิทักษ์ 0-2539-8247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การให้การศึกษาแก่ประชากรของประเทศ เป็นการวางรากฐานของการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและการสื่อสาร การติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมโลกมากขึ้น การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างคนให้เป็นผู้นำของสังคม ตอบสนองความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆของประเทศ การจัดการศึกษาควรที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศให้การสื่อสาร ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนอื่น ๆ อย่างมั่นใจ ได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย ประกอบกับวิชาภาษาอังกฤษมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ พิซ่า (PISA) ปี ค.ศ. 2009 หรือ พ.ศ. 2552 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่านักเรียนไทยมีผลประเมินอยู่ในกลุ่มต่ำคือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการอบรมครูผู้สอนเพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ศูนย์วิชาการเขตลาดพร้าวเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการอบรมครูผู้สอนให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย และเต็มศักยภาพ รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาระดับชาติต่อไป

50270700/50270700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำรูปแบบ วิธีการ แนวทาง การพัฒนาที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาผู้เรียนไปใช้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 120 คน ได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์วิชาการเขตลาดพร้าว สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : จัดโครงการเมื่อ 22 สิงหาคม 2563 และดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวิทยากร เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-27)

75.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างฯอาหาร และค่าวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-03)

70.00

3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ วันที่ 22 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

รอดำเนินการโครงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกรศึกษา 2563 (1 ก.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอดำเนินการช่วงเปิดเทอม ตามมติ ครม.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-01)

60.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเดือน พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปหัวข้อและวันที่จะทำการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชุมผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สรุปรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3127

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3127

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0833

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **