ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50270000-3136

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศิรินภา หวังพิทักษ์ 0-2539-8247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีมลพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมีสารพิษ ปนในพืชผักอยู่เป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตลาดพร้าว จึงจัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้นักเรียนและบุคคลในชุมชนได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ และเป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติจริง มีความรู้ ความคิดริเริ่ม รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

50270700/50270700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบและเกิดความภาคภูมิใจ 2 ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3 เพื่อนำผลผลิตจำหน่ายเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนเพชรถนอม และโรงเรียนคลองทรงกระเทียม รวมจำนวน 2,832 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ โดยให้เรียนรู้วิชาการเกษตรด้วยการปฏิบัติงานจริง จัดกิจกรรมปลูกพืชผักตามฤดูกาลในแปลงเกษตรของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ด้านเกษตร มีความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในตนเองและสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-01)

100.00

1/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-31)

70.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาวัสดุการเกษตร ตามขั้นตอนพัสดุ พร้อมเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการตามกิจกรรม ของโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนนำผลผลิตของโครงการ ไปใช้ประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3136

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3136

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0833

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **