ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ : 50270000-3141

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจริยา กุลกุศล โทร. 0 2538 3240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ที่มาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นโดยจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย ดังนั้น สำนักงานเขตจึงต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานครรับทราบการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ต้องชำระในปีภาษี 2563

50270500/50270500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน กทม. 2. เพื่อแจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต 3. เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการชำระภาษีให้กับประชาชนได้รับทราบ

เป้าหมายของโครงการ

- ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ร้อยละ 100 - ร้อยละของการบังคับภาษี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 20,897 ราย

** ปัญหาของโครงการ :1. ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้ระบบเศรษฐกิจหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ส่งผลต่อการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 อีกทั้งจำนวนประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการมีจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 2. เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ทำให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้า 3. ในปี 2563 เป็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นปีแรก และฐานข้อมูลของสำนักงานเขตลาดพร้าวมีจำนวนมาก ทำให้การสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจคลาดเคลื่อนความเป็นจริงได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลลงในระบบ Ptax

** ปัญหาของโครงการ :- ติดปัญหาอุปสรรคเนื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการประเมินจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :- ติดปัญหาอุปสรรคเนื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการประเมินจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-31)

35.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลลงในระบบ Ptax

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งจดหมายให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลงข้อมูลในโปรแกรมระบบ taxmap และประกาศบัญชีรายการห้องชุด จำนวน 11,912 กรรมสิทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการมาเสียภาษี 2.เจ้าหน้ามีไม่พอกับการสำรวจ 3.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจำกัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการเขียนโครงการ และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินฯ พร้อมติดประกาศและส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ประชาชนยังขาดความรู้ในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดทำให้การเดินสำรวจเป็นไปด้วยความลำบาก 3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินฯ พร้อมติดประกาศและส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากพบว่าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งการประเมินภาษีและอัตราจัดเก็บภาษีตามประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:- ผู้เสียภาษียื่นคำร้องคัดค้านการประเมิน , -ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือนเมษายน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระและแจ้งรายการที่ดินให้สำนักงานที่ดินทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:บังคับภาษีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3141

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3141

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0842

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ร้อยละ 100 - ร้อยละของการบังคับภาษี ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 0
3
0.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **