ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50270000-3142

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ 0 2539 8246

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2562 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากกว่าวันละ 10,000 ตัน ทำให้กรุงเทพมหานครต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นมากตามปริมารมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานครพบมูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปเลี้ยงสัตว์ การหมักทำปุ๋ย การผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำยาเอนกประสงค์จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลง

50270600/50270600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอยเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่จะต้องจัดเก็บและกำจัด 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่เขตลาดพร้าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปของขยะเศษอาหารการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ณ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยขน์ให้กับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยขน์ให้กับชุมชนในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแปรรูปมูลฝอยพื้นที่เขตลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-25)

65.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยขน์ให้กับชุมชนในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-22)

60.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้เรื่องการแปรรูปขยะเศษอาหารให้กับชุมชนกองปราบปราม ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริและชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกให้ความรู้ ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่1,5 ชุมชนนกแก้วน้อย1,2 และชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งเสริมความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3142

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3142

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0848

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **