ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทาง : 50270000-3143

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวประไพพิศ อ่องสุข โทร.025398246

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้คนในชุมชนนับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสังคมชุมชนขาดความรักความผูกพัน ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ขาดการสื่อสาร การมีข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งความหลากหลายทั้งอาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทำให้คนในชุมชนแทนไม่มีเวลาคิดถึงชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย ย่อมเป็นสาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบรองรับชีวิตตามธรรมชาติ อันเป็นสาหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร(สำนักงานเขตลาดพร้าว) กับชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

50270600/50270600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผุ้คนในชุมชน 2.เพื่อให้ชุมชนเกิดความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 3.เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพัน และความสามัคคีของผู้คนในชุมชน 4.เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนด้วยการพัฒนาศักยภาพกลไกชุมชนไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ 5.เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 36 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่สิ่งของเหลือใช้ในชุมชนจำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2 ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง ชุมชนสันติสุขและชุมชนหมู่บ้าน ช อมรพันธ์ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางในชุมชนอยู่เจริญ 3 ชุมชน ต รวมโชค ชุมชนลาดพร้าววิลเลจ ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 , 5 และชุมชนซอยนกแก้วน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางในชุมชนลาดปลาเค้า 24 ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ และชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการจัดเก็บตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตลาดพร้าว หมู่บ้านมหาลาภ, หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2, หมู่บ้านเรือนแก้ว, หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ 1 และหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-25)

75.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางให้กับชุมชนในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-22)

70.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางในชุมชนกองปราบปราม ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริและชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ชุมชนกองปราบปราม ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริและชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้(ขยะชิ้นใหญ่)และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทาง ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1,5 ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1,2 และ ชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนาทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ ชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ2 และชุมชนหมู่บ้านเรือนแก้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-22)

60.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางในหมู่บ้านเฟรนชิฟ หมู่บ้านเสนาฯโครงการ1 ซอยลาดปลาเค้า24และหมู่บ้านอยู่เจริญ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 36 ชุมชน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3143

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3143

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0847

ตัวชี้วัด : 1.2 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
16.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **