ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง : 50270000-3144

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติโชติ นนตะบุตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยปัญหาหนึ่งที่พบจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น คือการลักลอบนำขยะมูลฝอยทิ้งในที่ว่างริมทางในหลายจุด ซึ่งในบางจุดมีการเผาขยะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดอัคคีภัยรวมทั้งก่อมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง จึงจำเป็นต้องระดมกำลังในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50270600/50270600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่่ว่างริมทาง 2.เพื่อลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยในที่ว่าง 3.เพื่อลดสาเหตุและความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอัคคีภัยและการเผาในที่โล่ง 4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่ดินของตนเอง 5.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันการนำมูลฝอยทิ้งบริเวณที่ว่างริมทางที่ติดกับที่สาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางในพื้นที่เขตลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่ว่างริมทาง จำนวน 1 ครั้งคือวันที่ 19 ส.ค..63บริเวณถนนโชคชัย4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่ว่างริมทาง จำนวน 2 ครั้งคือวันที่ 3 ก.ค.63บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์และถนนประเสิรฐมนูกิจและวันที่15 ก.ค. 63 บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่างริมทางบริเวณถนนสุคนธวัสดิ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนเสนานิคม 1 และถนนอยู่เย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-25)

60.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-22)

50.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางในพื้นที่เขตลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง และประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางถนนโชคชัย 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อออกสำรวจตรวจสอบพื้นที่ว่างริมทางที่มีปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3144

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3144

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0846

ตัวชี้วัด : 1.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **