ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50270000-3145

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเจษฎา สงวนจิตต์ 6924

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลุกกระแสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตลาดพร้าวด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษทางอากาศ

50270600/50270600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมัยลาภและถนนนาคนิวาส ด้วยการปลูกต้นไม้ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่อาศัยและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวหันมาให้ความสนใจปลูกต้นไม้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนมัยลาภ ตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 4,300 เมตร 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนนาคนิวาส ตั้งแต่แยกสังคมสงเคราะห์ถึงแยกโรงไม้(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 6,000 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นที่บริเวณสวนสาธาณะอยู่เย็นเป็นสุข ถนนสังคมสงเคราะห์และสวนสาธารณะหมู่บ้านอารียา ถนนสุคนธสวัสดิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นที่บริเวณถนนประดิษฐ์ฺมนูธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-27)

90.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นที่เขตลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-25)

85.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนาคนิวาส ตั้งแต่แยกสังคมสงเคราะห์ถึงแยกโรงไม้(ทั้งสองฝั่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-22)

80.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนาคนิวาสถึ่งสี่แยกโรงไม้ทั้งสองฝั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนโชคชัย 4 ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเปาโลสยามถึงสุดถนนโชคชัย4(ทั้งสองฝั่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมัยลาภตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคาม(ทั้งสองฝั่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอส่งมอบวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมัยลาภ
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนาคนิวาส
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3145

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3145

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0844

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **