ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตลาดพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 50270000-3146

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบายน้ำให้สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและบริเวณใกล้เคียง

50270300/50270300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2. เพื่อเพิ่มความสามารถและปริสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำท่วมขัง

เป้าหมายของโครงการ

แล้วเสร็จ 100% (ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าวประจำปี 2563 1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 26 ซอย งบประมาณ 900,000.-บาท (งบดำเนินการ) 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 68 ซอย (ไม่ใช้งบประมาณ) 3. ขุดลอกคลองสองตอน จากคลองทรงกระเทียม ถึงสุดซอยนาคนิวาส 32 งบประมาณ 3,778,000.-บาท (งบลงทุน) 4. จัดเก็บขยะ ผักตบชวาและวัชพืชในคู คลอง จำนวน 10 คลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-04-22)

98.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาในคูคลองแล้วเสร็จ จำนวน 9 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 56 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 26 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-26)

95.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาในคูคลองแล้วเสร็จ จำนวน 9 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 58 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 26 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-25)

90.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาในคูคลองแล้วเสร็จ จำนวน 9 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 36 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 26 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-28)

70.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 3 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 27 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน 26 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 21 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน 10 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 17 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 14 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนป้องและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และล้างท่อระบายน้ำตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการออกแบบประมาณราคาเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ จำนวน 26 ซอย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามสัญญาจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 59 ซอย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวาและวัชพืชในคู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯผ่านเว็บไซต์ของ สนน.
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3146

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3146

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0852

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **