ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50270000-3147

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน โดยให้นำตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของกลุ่มกรุงเทพเหนือมาดำเนินการ สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้นำตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มาดำเนินการ ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

50270300/50270300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ

1 เพื่อให้กำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้รับอนุญาติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ผู้ได้รับอนุญาติทั้งสิ้น จำนวน 276 ราย ลงจุดแล้วเสร็จครบทั้งสิ้น จำนวน 276 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาติให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-07-29)

87.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาติให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-กรกฏาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาติให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาติให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-22)

58.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารประจำเดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 จำนวน 161 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนญาตประจำเดือนต.ค.62-มี.ค.63 จำนวน 137 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-25)

48.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนญาตประจำเดือนต.ค.62-ก.พ.63 จำนวน 118 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนญาตประจำเดือนต.ค.62-ม.ค.63 จำนวน 83 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-12-26)

32.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนญาตประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 จำนวน 59 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-18)

24.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนญาตประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 จำนวน 33 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนญาตประจำเดือนต.ค.-พ.ย.62 จำนวน 40 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-22)

8.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามที่มีผู้มายื่นคำขออนุญาตก่อสร้างเพื่อนำลงระบบประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 26 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามที่มีผู้มายื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ีี่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารในระบบการรายงานผลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานการลงจุดฯให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3147

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3147

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0850

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **