ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย : 50270000-3149

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตลาดพร้าว

50270300/50270300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 (ตามแผนประจำปี 2563 ติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง รวม 510 ดวง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-07)

100.00

7/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยติดตั้งได้จำนวน 15 ดวง ซ่อมแซมได้ 574 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 108.00 (2020-04-22)

108.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 530 ดวง รวม 540 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-03-26)

93.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 464 ดวง รวม 474 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-02-25)

83.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 411 ดวง รวม 421 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-01-28)

66.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 327 ดวง รวม 337 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-26)

34.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 164 ดวง รวม 174 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-18)

34.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 164 ดวง รวม 174 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-11-28)

14.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 71 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง/ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แจ้งการไฟฟ้านครหลวงติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้สำนักการโยธาทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3149

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3149

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0861

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 100 : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **