ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ : 50270000-3157

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต โดยการจัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

50270300/50270300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตลาดพร้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ฉบับ (โดยจัดทำระหว่างเดือนตุลาคม 2562)

เป้าหมายของโครงการ

แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย จำนวน 1 แผน ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง รวม 510 ดวง (เป็นการดำเนินการจัดทำแผนเพียงครั้งเดียวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ให้แล้วเสร็จครบ 100%)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-26)

100.00

26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซม ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง/ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง รวม 510 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แจ้งการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้การไฟฟานครหลวง
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้สำนักการโยธาทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3157

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3157

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0861

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 100 : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **