ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50270000-3159

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวญาณิศชา ภควัตเกศกุล 0819794989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าว จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ข้อ 21 วรรคสอง ให้ผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เขต ในกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ อปพร.เขต ในกรุงเทพมหานคร โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาเขตในกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50270100/50270100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าว - เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าว

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมความพร้อมให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังภัยสิ้นสุดแล้ว - เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าวที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เขตลาดพร้าว มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/08/2563 : แล้วเสร็จตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-03)

95.00

03/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-30)

55.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของ อปพร. เขตลาดพร้าว ประจำศูนย์วิทยุ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

11/28/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

10/24/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ (เงินงวด)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของ อปพร. เขตลาดพร้าว ประจำศูนย์วิทยุ ฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3159

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3159

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0855

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าเป้าหมาย ครั้งต่อปี : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้งต่อปี : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **