ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตลาดพร้าว : 50270000-3162

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวญาณิศชา ภควัตเกศกุล 0819794989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำนักงานเขตลาดพร้าว จำเป็นต้องจัดหาระบบ พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินงานการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 6 นโยบายการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในข้อ ค. พัฒนาระบบราชการ ข้อย่อย 6.4.1 ปรับปรุงแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ขยายการให้บริการประชาชน และ ข้อย่อย 6.5.4 เสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ

50270100/50270100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2.มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา 3.สามารถลดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน 4.มีโปรแกรมตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานที่ทันสมัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/08/2563 : แล้วเสร็จตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-03)

98.00

03/08/2563 : อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลของสำนักงานเขต ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลของสำนักงานเขต ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-28)

90.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลของสำนักงานเขต ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-25)

75.00

25/3/2563 : ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-25)

70.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-07)

65.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-28)

60.00

11/28/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

10/24/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตลาดพร้าว
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3162

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3162

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0858

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

85 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **