ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50270000-3163

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณัฐกิจ ภูรีสถิตย์ โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

งานด้านพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือให้งานพัฒนาชุมชนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนจะต้องเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น งานดังกล่าวจะต้องมีผู้นำชุมชน / คณะกรรมการชุมชนหรือองค์กรที่ประชาชนในชุมชนเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนหรือแกนนำในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรประชาชนที่กล่าวมานี้คือ คณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับการเลือกจากชาวชุมชน เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ซึ่งการประสานงานหรือประชาสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรเหล่านี้เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรุ้ของชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อใช้การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้การจัดกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน บรรลุตามวัตถุประสงค์กำหนด 3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชน 4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ / กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว 2.เพื่อมุ่งเส้นให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสำคัญในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 36 ชุมชน 4.เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : 1) เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 22 ชุมชน จำนวน 142,558 บาท 2) เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 22 ชุมชน จำนวน 138,079.39 บาท 3) เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 17 ชุมชน จำนวน 92,324.67 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-03)

90.00

03/08/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 23 ชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 147,089.76 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/06/2563 : เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 25 ชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/05/2563 : เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 24 ชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-30)

75.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 30 เมษายน 2563 เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 30 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 25 มีนาคม 2563 เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 26 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 20 มกราคม 2563 เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 26 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-15)

40.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 6 มกราคม 2563 เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 22 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-17)

30.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 107,772 บาท จำนวน 17 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ชี้แจงหลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการชุมชนจัดทำเอกสารข้อมูล หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3163

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3163

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **