ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย : 50270000-3166

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุวรรณ กระธรรม/02 539 7773

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตลาดพร้าวมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องและกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ และเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะงานประจำและเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ถึงแม้ว่าจะมีโครงการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ซึ่งแต่ละโครงการจะตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะเรื่อง โดยขาดการพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

50270400/50270400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2. เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 3. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป 5. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมาย ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 100 ของเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญได้รับการตรวจสอบและรายงาน 2. ร้อยละ 85 ของผู้ร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว 3. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงนและการบังคับใช้กฎหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 30 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 28 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 28 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 31 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 38 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 38 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 38 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 32 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 32 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 32 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 :ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 46 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของสำนักงานเขตลาดพร้าว
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของสำนักงานเขตลาดพร้าว
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของสำนักงานเขตลาดพร้าว
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:ออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3166

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3166

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0860

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
65.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **