ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรม : 50270000-3167

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิชัย เวทย์เงิน 063 424 0653

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้ให้สำนักงานเขตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติประจำปีของหน่วยงานประกอบขึ้นเป็นตัวชี้วัดในโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฝ่ายเทศกิจ เขตลาดพร้าว จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ซึ่งหมายถึง อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว หรือบริเวณอื่นใดที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

50270900/50270900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อพัฒนาเขตลาดพร้าวให้เป็นเขตที่ปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอันอาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อความสงบสุขของประชาขนเป็นสำคัญ

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถดำรงชีพได้อย่างสงบสุข -เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมแก่ประชาชนทุกวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ วันต่อจุดผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563 ไม่พบมีเหตุผิดปกติบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/08/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-31)

86.00

31/7/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-30)

79.00

30/06/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตลาดพร้าวทุกวัน อย่างต่อเนื่อง ไม่พบมีคดีหรือเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-05-28)

72.00

28/05/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตลาดพร้าวทุกวัน อย่างต่อเนื่อง ไม่พบมีคดีหรือเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่อย้่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตลาดพร้าวทุกวัน อย่างต่อเนื่อง ไม่พบมีคดีหรือเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่อย้่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ทุกวัน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเกี่ยวกับการป้องกันการก่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-31)

58.00

31/3/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ทุกวัน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเกี่ยวกับการป้องกันการก่ออาชญากรรม ยอ่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-31)

44.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 จุด

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2019-12-31)

37.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตลาดพร้าว ประจำเดือนธันวาคม 2562 ทุกวัน ผลการดำเนินการไม่มีเหตุหรือคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมในบริเวณพื้นที่เสี่ยงฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการแผนงาน ดำเนินการตามแผนฯ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงฯ จำนวน 6 จุด ทุกวัน เหตุการณ์ทั่วไปปกติทุกจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่เสี่ยง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนงาน เสนอขออนุมัติ
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน เดือนตุลาคม 62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน เดือนพฤศจิกายน 62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน เดือนธันวาคม 62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามแผน เดือนมกราคม 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการตามแผน เดือนมีนาคม 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามแผน เดือนเมษายน 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามแผน เดือนพฤษภาคม 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการตามแผน เดือนมิถุนายน 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการตามแผน เดือนกรกฎาคม 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามแผน เดือนสิงหาคม 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการตามแผน เดือนกันยายน 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3167

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3167

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0862

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **