ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลองสวย น้ำใส ไหลสะดวก คลองเสือน้อย เขตลาดพร้าว : 50270000-3168

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพคลองเสือน้อยให้มีความสะอาด ปราศจากขยะ วัชพืช ผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์สะพานข้ามคลองให้สวยงาม ปรับปรุงทางเดินริมคลองให้มีสภาพสะอาด ปราศจากวัชพืชและสิ่งปกคลุม และเปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำให้ดีขึ้นเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

50270300/50270300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับสภาพคลองเสือน้อยให้สะอาดปราศจากขยะและวัชพืช สามารถเร่งระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทำความสะอาดคลอง ทางเดินเลียบคลอง มีส่วนร่วมกันรณรงค์ดูแลรักษาคลองให้มีสภาพสะอาด ปราศจากขยะ วัชพืชและผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. มีคู่มือถอดบทเรียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างแนวคิดการมีส่วนร่วม กระบวนการทำงาน การออกแบบกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทางในการดำเนินการ จำนวน 1 ฉบับ 2. สะพานข้ามคลองเสือน้อยได้รับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้น และมีการดูแล บำรุงรักษา จำนวน 4 สะพาน 3. ร้อยละ 100 ของคลองเสือน้อยตั้งแต่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองลาดพร้าว สะอาดปราศจากขยะ วัชพืชและผักตบชวา 4. ร้อยละ 80 ของทางเดินเลียบคลองได้รับการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้และจัดเก็บวัชพืชตลอดระยะทาง 8.4 กม.(ฝั่งละ 4.2 กม.)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะ ผักตบชวา วัชพืชตลอดแนวคลอง ทาสีสะพานทุกสะพาน ทำความสะอาดทางเดินริมคลองตลอดแนวทั้งสองฝั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะ ผักตบชวา วัชพืชตลอดแนวคลอง ทาสีสะพานทุกสะพาน ทำความสะอาดทางเดินริมคลองตลอดแนวทั้งสองฝั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-26)

95.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-27)

90.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-22)

80.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คอิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการและประชาชนชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโคงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแบ่งภารกิจการดำเนินการโดยบูรณาการทำงานร่วมกันทุกส่วนราชการ และภาคเอกชนโดยร่วมกับประชาชนชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 เพื่อจัดทำกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 10 กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบการทับถมของตะกอนดินเลนเปรียบเทียบกับระดับพื้นดาดท้องคลอง โดยปักทำเครื่องหมายวัดระดับท้องคลองเป็นระยะห่าง 500 เมตร เพื่อวัดระดับความลึกของคลอง หากพบการตื้นเขินดำเนินการขุดคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาซี่งมีเป็นจำนวนมาก และจัดทำไม้กั้นหัวท้ายของคลองเพื่อป้องกันผักตบชวาลอยมาตามกระแสน้ำ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ วัชพืชที่ ปกคลุมทางเดินริมคลอง ทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 8.4 กม. (ฝั่งละ 4.2 กม.)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำจุดเช็คอิน โดยดำเนินการ ซ่อมแซมสะพาน ทาสี ปรับแต่งให้สวยงาม ปลูกไม้ประดับ ติดป้ายรณรงค์ และซ่อมแซมราวกันตก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ซ่อมแซมสะพาน ทาสี ปรับแต่งให้สวยงาม ปลูกไม้ประดับ ติดป้ายรณรงค์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำพร้อมทั้งติดตั้งป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคลอง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาคู คลอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์เพื่อรับแจ้งเบาะแสผู้ทิ้งขยะลงคลอง ผู้บุกรุกริมคลอง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลคลองร่วมกัน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สำรวจราวกันตกทางเดินริมคลอง เมื่อพบข้อบกพร่องหรือชำรุดบกพร่องประสานฝ่ายโยธา เพื่อร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจุดที่ชำรุด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับบริเวณข้างทางเดินเลียบคลองตลอดแนวคลองของโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองเสือน้อยเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 3 เครื่อง และตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะหรือสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการของโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:ถ่ายภาพการจัดกิจกรรม ถ่ายวีดีโอรายงานสภาพคลองทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน เพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3168

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3168

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 100

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **